Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Elysberg Confiserie ČR, s.r.o., se sídlem Praha 7-Holešovice, Osadní 799/26, PSČ : 170 00, identifikační číslo: 26185784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77949

Kontaktní údaje : Telefon :+420 220 870 014,
Email: info@emoti.cz,
Bankovní spojení pro bezhotovostní platby CZK : CZ36 0300 0000 0002 5939 451 BIC:CEKOCZPP,
Provozovna : Toužimská 720, 199 00 Praha 9-Letňany (dále jen „prodávající“)
upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího výrobků a produktů z nabídky prodávajícího (dále jen „zboží). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://chocolates.emoti.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba mající zájem nakoupit zboží od prodávajícího je spotřebitelem ve smyslu příslušného ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spotřebitel“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba mající zájem nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanoveními těchto obchodních podmínek není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího upravit práva a povinnosti stran v kupní smlouvě odchylně od těchto obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před podáním objednávky, tj. před uzavřením smlouvy pečlivě seznámil s těmito obchodními podmínkami, všemi jejich ustanoveními a sděleními a informacemi v nich obsaženými a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku učinění objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu jsou tyto podmínky zasílány v úplném znění v textové podobě v e-mailu s potvrzením přijetí objednávky (viz bod 3.7. níže).

1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud o to požádá kupující, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro kupujícího i prodávajícího srozumitelném jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 180 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je pouze informativního charakteru, není návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Prezentace zboží ve webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží a jeho cenách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a případně nákladů na navrácení zboží pro případ odstoupení od smlouvy (viz bod 6.2. a 6.3. níže), jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Informace o zboží a ceně jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků krom nákladů na balení a dodání zboží. Ceny zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu se mohou lišit od cen zboží prodávaného jiným způsobem. Tímto ustanovením není vyloučena ani omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

3.3. Prezentace zboží ve webovém rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v prezentaci platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží v internetovém obchodě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • kupujícím a kontaktech na něj
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • výši a způsobu požadované úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží,
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen společně jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasíme“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce, všemi jejich ustanoveními a všemi informacemi v nich obsaženými a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami i všemi jejich ustanoveními a informacemi tam obsaženými seznámil a že s nimi vyslovuje souhlas.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení o obdržení objednávky kupujícího prodávajícím se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V e-mailu potvrzujícím obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu též v textové podobě tyto obchodní podmínky.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) ještě před uzavřením kupní smlouvy (akceptací objednávky – viz bod 3.9. níže) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud kupující na základě takové žádosti prodávajícího dodatečně svou objednávku nepotvrdí ani do 10 dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího, má se za to, že svou objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odvolává.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká doručením výslovné akceptace objednávky označené jako potvrzení objednávky nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o akceptaci objednávky obsahující alespoň údaje o: prodávajícím a kontaktech na něj; kupujícím a kontaktech na něj; objednaném zboží; výši a způsobu úhrady kupní ceny; způsobu a místě dodání zboží; nákladech spojených s dodáním zboží; předpokládaném termínu dodání zboží; jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Pokud prodávající nedoručí kupujícímu akceptaci objednávky dle tohoto bodu ani do 5 dnů ode dne doručení objednávky, platí, že objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) odmítá, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.10. V případě, že některý z požadavků kupujícího dle objednávky nebo povinnost dle těchto obchodních podmínek nemůže prodávající splnit, může (není však povinen) zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu způsobem dle uzavřené kupní smlouvy, přičemž v rámci objednávky může volit některý z následujících způsobů:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese : Toužimská 720, Praha 9, Letňany, PSČ : 199 00;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 2 5939 451/0300
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay Pal;
 • bezhotovostně platební kartou – jsou akceptovány tyto karty : Visa, Master Card, Maestro

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem v případě bezhotovostní platby.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ještě před dodáním zboží, a to do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Je-li cena splatná při převzetí zboží, bere kupující na vědomí, že mu bude zboží vydáno jen oproti hotovostní úhradě celkové kupní ceny.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. K úhradě kupní ceny při bezhotovostní platbě dochází okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. V případě, že kupující neuhradí cenu zboží splatnou v hotovosti při převzetí zboží ani při opakovaném dodání zboží nebo v případě, že bude kupující v prodlení s bezhotovostní úhradou kupní ceny po dobu delší než 5 dnů, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

4.7. Poskytuje-li prodávající slevy z ceny zboží, pak tyto slevy nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

4.8. Prodávající doručí kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad – fakturu znějící na cenu zboží dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Dodání zboží

5.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu na místo a způsobem dle uzavřené kupní smlouvy, přičemž kupující v rámci objednávky může volit některý z následujících způsobů dodání:

doručení zboží poštou, kurýrem či prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího
doručení zboží formou osobního vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího na adrese : Toužimská 720, Praha 9, Letňany PSČ : 199 00.
5.2. Prodávající dodá kupujícímu zboží bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však do 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud je však cena zboží splatná před dodáním zboží (v případě bezhotovostní platby), pak dodá prodávající zboží nejpozději do 5 dnů ode dne úplného uhrazení kupní ceny zboží.

5.3. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu, není-li uhrazena předem před dodáním zboží.

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (nad rámec způsobů dle bodu 5.1.), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce, kurýra či pracovníka pošty (dále jen „přepravce“) je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad obalu toto neprodleně oznámit přepravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat i stav zboží. Shledá-li při tom poškození zboží, je povinen zboží nepřevzít, vyhotovit o poškození zboží záznam a nechat ho potvrdit přepravcem a neprodleně o druhu a rozsahu poškození zboží informovat prodávajícího. Prodávající poskytne v takovém případě kupujícímu, splní-li kupující uvedené podmínky, nové, bezvadné zboží a není-li to možné, poskytne mu dle výběru kupujícího buď náhradní zboží ve srovnatelné kvalitě a ceně nebo přiměřenou slevu z ceny takto vadného zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit bez uvedení důvodu mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 6.1. obchodních podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode převzetí zboží, přičemž v případě, že by předmětem smlouvy bylo několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Toto odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro toto odstoupení od kupní smlouvy může (avšak není to povinné) kupující využít vzorový formulář „Odstoupení od smlouvy“ poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je rovněž samostatně umístěn na internetových stránkách prodávajícího www.emoti.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat doporučeně poštou na adresu sídla či na adresu provozovny prodávajícího: Toužimská 720, Praha 9, Letňany PSČ : 199 00 nebo elektronicky e-mailem na info@emoti.cz. V případě doručení odstoupení kupujícího elektronicky na uvedenou elektronickou adresu prodávajícího prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu kupujícímu na jeho elektronickou adresu v textové podobě přijetí odstoupení.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.2. se kupní smlouva ruší. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží bezodkladně, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Vrátit zboží může kupující buď zasláním (lhůta dle předchozí věty je zachována, je-li v této lhůtě zboží kupujícím odesláno) nebo osobním předáním v provozovně prodávajícího na adrese Toužimská 720, Praha 9-Letňany, PSČ : 199 00. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 6.2. vrátí prodávající peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží).

6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9. Prodávající a kupující mohou jinak odstoupit od kupní smlouvy jen v případě a za podmínek, kdy to stanoví zákon či tyto obchodní podmínky či kupní smlouva. I v takovém případě platí ustanovení bodů 6.6. a 6.8. těchto obchodních podmínek.

Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce trvání doby vyznačené na zboží či jeho obalu jako doba „minimální trvanlivosti“ nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o minimální délce trvanlivosti zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v záruční době, a to buď písemně či osobně na adrese jeho provozovny: Toužimská 720, Praha 9, Letňany PSČ : 199 00 či písemně na elektronické adrese: info@emoti.cz popř. písemně na adrese sídla prodávajícího. Kupující je rovněž povinen kromě reklamace doručit prodávajícímu na adresu jeho provozovny též reklamované zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci a reklamované zboží.

7.5. Prodávající rozhodne o důvodnosti či nedůvodnosti reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není třeba odborného posouzení vady, a rozhodnutí sdělí kupujícímu na jeho elektronickou adresu či adresu bydliště či jinou kupujícím uvedenou kontaktní adresu. Pokud je reklamace zamítnuta, obsahuje rozhodnutí též odůvodnění. Je-li reklamace důvodná a kupující požaduje výměnu zboží, prodávající vyzve elektronicky na elektronickou adresu kupujícího nebo písemně dopisem na adresu bydliště kupujícího či jinou kupujícím uvedenou kontaktní adresu, aby si ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace vyzvedl vyměněné zboží v provozovně prodávajícího, případně mu jej na vlastní náklady v uvedené lhůtě zašle na adresu kupujícím určenou. Odstoupil-li kupující od smlouvy, vyzve ho prodávající na jeho elektronickou adresu či adresu bydliště či jinou kupujícím uvedenou kontaktní adresu, aby si ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace převzal kupní cenu v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Toužimská 720, Praha 9, Letňany PSČ : 199 00 popř. mu ji v uvedené lhůtě zašle bezhotovostně na účet uvedený kupujícím.

7.6. Prodávající vydá osobně v provozovně nebo zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu či adresu bydliště či jinou kupujícím uvedenou kontaktní adresu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, avšak je-li kupní cena hrazena předem (před dodáním zboží), pak nabývá kupující vlastnictví ke zboží až převzetím zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné rovněž využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa : http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu dle předchozího bodu, doporučuje prodávající, aby kupující kontaktoval prodávajícího pro účely vyřešení situace. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@emoti.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Další podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v Informačním memorandu.

Doručování

10.1. Písemné zprávy či oznámení či jiné písemnosti budou doručovány dle těchto obchodních podmínek a na příslušnou kontaktní adresu druhé strany. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, na žádost kupujícího mu k ní prodávající umožní přístup, avšak není veřejně přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán a vyplývají i z procesu objednávání zboží v e-shopu.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla :

 • Praha 7-Holešovice, Osadní 799/26, PSČ : 170 00;
 • adresa pro doručování: Toužimská 720, Praha 9, Letňany PSČ : 199 00;
 • adresa pro elektronickou komunikaci : info@emoti.cz;
 • telefon +420 220 870 014.

11.5. Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek prodávajícího je chráněn autorským zákonem a že kupující není oprávněn do něj zasahovat. Kupující dále bere na vědomí, že koupí produktů prodávajícího mu nevznikají žádná práva k používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log apod.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 28.5.2020